Regulamin

Regulamin sklepu. Złożenie zamówienia w sklepie oznacza zaakceptowanie poniższego regulaminu:

 1.  Właścicielem sklepu jest firma Ayos, ul. Łubinowa 12/7 55-080 Smolec, NIP: 8942422171. Powyższy adres podatkowy jest adresem podatkowym i nie jest adresem właściwym do reklamacji oraz zwrotów (znajdziesz go w zakładce Reklamacje i zwroty) oraz nie jest adresem odbiorów osobistych.
 2. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.
 3. Wszelkie pisma skierowane do Sprzedającego należy wysyłać elektronicznie na adres e-mail: ultraperformance.pl@yahoo.com. Skrzynka e-mailowa wysyłające automatyczne wiadomości z potwierdzeniem dokonania zamówienia / wykonania płatności / zmiany statusu zamówienia nie przyjmuje wiadomości.
 4. Wszelkie pisma skierowane do Kupującego oraz faktury za zakup, ich korekty oraz duplikaty należy wysyłać na adres e-mail podany przez Kupującego w chwili dokonania zakupu.
 5. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w pkt. 2 i 3 regulaminu strony transakcji obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczony.
 6. Dokonując zakupu, Kupujący automatycznie udziela Sprzedającemu pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt kupującego. Kwota przekazana przez Kupującego jako opłata za transport jest kwotą zwrotu opłaty przewozowej, a nie wynagrodzeniem za usługi transportowe i jako taki, nie podlega opodatkowaniu VAT, ujęciu na fakturze ani rachunku. Ewentualna dodatnia różnica pomiędzy kwotą przekazaną przez Kupującego jako opłatą za transport, a wysokością opłaty przewozowej jest wynagrodzeniem Sprzedającego za zawarcie umowy pośrednictwa pomiędzy Kupującym, a firmą przewozową.
 7. Zasady ustalania stanu przesyłki przy odbiorze jej przez Kupującego od przewoźnika wynikające z art. 74 ust. 1 - 4 Prawa przewozowego: a. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie uprawnionego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. b. Ustalenia protokolarne powinny być dokonane w obecności uprawnionego, a jeżeli wezwanie go nie jest możliwe albo nie zgłosi się on w wyznaczonym terminie, przewoźnik dokonuje ustaleń w obecności osób zaproszonych przez siebie do tej czynności. c. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki. d. Protokół podpisują osoby uczestniczące w ustaleniu stanu przesyłki. Jeżeli uprawniony nie zgadza się z treścią protokołu, może zamieścić w nim zastrzeżenie z uzasadnieniem; w razie odmowy podpisania protokołu przez uprawnionego przewoźnik stwierdza w nim fakt i przyczyny odmowy. Uprawniony otrzymuje bezpłatnie egzemplarz protokołu.
 8. Jeśli w czasie transportu doszło do uszkodzenia zamówienia, a klient naruszył obowiązek ustalenia stanu przesyłki w sposób wynikający z obowiązujących przepisów (patrz pkt. 6), przez co roszczenia wobec przewoźnika wygasły, to Kupujący nie może dochodzić roszczeń z tytułu takich szkód od Sprzedającego.
 9. Jeśli Sprzedający pokryje Kupującemu szkodę powstałą w czasie przewozu przesyłki, to roszczenia przysługujące z tego tytułu Kupującemu wobec przewoźnika, w zakresie, w jakim zostały pokryte przez Sprzedającego, przechodzą na rzecz Sprzedającego.
 10. Towar, który na skutek nieodebrania zamówienia przez Kupującego, wraca do Sprzedawcy, podlega magazynowaniu, którego koszt w wysokości 1 zł/dzień ponosi Kupujący.
 11. W sytuacjach wyjątkowych, zwłaszcza, gdy występują problemy niezależne od Sprzedawcy, czas wysyłki może się wydłużyć do 30 dni. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany wybranego przez Kupującego przewoźnika realizującego transport i doręczenie zamówienia.
 12. Zasady bezpiecznego użytkowania akumulatorów LiPo. Nieprawidłowe obchodzenie się z akumulatorami litowo-polimerowymi może doprowadzić do eksplozji, spowodować pożar, a także zatrucie gazami toksycznymi. Ponieważ nie możemy bezpośrednio kontrolować poprawnej obsługi akumulatorów LiPo, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody w związku z tym powstałe. Akumulatory ładować zawsze w ognioodpornym pojemniku. Baterii należy używać tylko z produktami przeznaczonymi do zasilania nimi zgodnie z parametrami baterii. Przechowywać baterie zawsze w suchym i ciemnym miejscu, w temperaturze pokojowej. Nigdy nie należy wystawiać ich na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokich temperatur. Akumulatory LiPo należy przechowywać z dala od dzieci i nieupoważnionych osób. Używać tylko ładowarek odpowiednich do ładowania akumulatorów litowo-polimerowych. W procesie ładowania zalecane jest stosowanie ładowarki mikroprocesorowej, która monitoruje napięcie na każdej celi i wyrównuje napięcie w całym pakiecie i zabezpiecza pojedyncze cele przed szkodliwym dla nich przeładowaniem i niedoładowaniem. Nawet niewielkie przeładowanie (max napiecie 4,2V /1celę) może doprowadzić do ich uszkodzenia. Zawsze nadzorować proces ładowania. Zawsze przestrzegać wymagań dotyczących dopuszczalnego prądu ciągłego, chwilowego prądu rozładowania (np.1C/2C) oraz dopuszczalnego prądu ładowania. Akumulatorów pod obciążeniem nigdy nie rozładowywać poniżej napięcia 3,3V na celę, a bez obciążenia poniżej 3,75V na celę. Jeżeli akumulator nie jest wykorzystywany przez dłuższy czas, nie przechowywać go - W ŻADNYM PRZYPADKU - w pełni naładowanym. Przechowywać należy go w stanie naładowania do 3,8V na ogniwo.
 13. Zasady bezpiecznego użytkowania zasilaczy (ładowarek). Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, czy dany zasilacz będzie pasował do zasilanego nim urządzenia. Nie należy przekraczać znamionowych parametrów pracy urządzenia. Nie należy umieszczać zasilacza w miejscu wilgotnym lub leż mogącym spowodować kontakt z wodą. Nie należy również dotykać urządzenia mokrymi rękoma ani go podłączać do sieci jeśli doszło do jego zawilgocenia. Temperatura pracy zasilacza: 0 – 40°C. Dopuszczalna wilgotność: 8 – 90% RV. Nie należy otwierać ani pod żadnym pozorem samodzielnie naprawiać urządzenia ponieważ może to grozić porażeniem prądem elektrycznym, pożarem lub awarią urządzenia. Niebezpieczne napięcia mogą utrzymywać się w zasilaczu nawet po kilku minutach od jego wyłączenia. Nie należy uruchamiać urządzenia z wadliwym przewodem zasilającym lub z nieprawidłowym podłączeniem do sieci. Uszkodzony przewód zasilający powinien być niezwłocznie wymieniony przez wykwalifikowanego serwisanta. Przed podłączeniem zasilacza do urządzenia elektronicznego, należy go najpierw podłączyć do gniazdka sieci energetycznej w celu ustabilizowania napięcia na wyjściu zasilacza. Kolejność instalacji: nałożyć odpowiedni wtyk na końcówkę zasilacza (w przypadku zasilaczy z wymiennymi wtykami), podłączyć do zasilacza przewód zasilający (z wyjątkiem zasilaczy dogniazdkowych i samochodowych), podłączyć przewód zasilający do zasilania 230V w gniazdku elektrycznym, podłączyć wtyk zasilacza do gniazda docelowego urządzenia elektronicznego. Nie używaj urządzenia gdy wydobywa się z niego dym, dziwny zapach lub dziwne dźwięki. W przypadku nieużytkowania urządzenia należy je odłączyć od sieci prądowej. Nie należy przechowywać i używać urządzenia w miejscach o podwyższonej temperaturze powietrza. Konserwacja: Urządzenia należy wycierać miękką i suchą szmatką. Przy czyszczeniu nie wolno używać wody, rozcieńczalników, alkoholu, benzyny lub jakichkolwiek środków odtłuszczających. Urządzenie może zakłócić pracę czułych urządzeń radiowo telewizyjnych umieszczonych w pobliżu. UWAGA: Firma Ayos Krzysztof Ciągło nie ponosi odpowiedzialności za szkody i obrażenia, które wynikają z użycia zasilaczy bez zachowania zasad bezpieczeństwa, lub nieodpowiedniego użytkowania. Odpowiedzialność za wady jest również wykluczona w przypadkach, gdy klient lub osoby trzecie samodzielnie dokonują naprawy lub dokonują modyfikacji w tych urządzeniach.
 14. Konsument (w rozumieniu ustawy z 30.05.2014 r. o prawach konsumenta z Dz.U.2019.0.134) ma możliwość odstąpienia od zawartej umowy kupna w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia zamawianego produktu.
 15. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 16. Czasu realizacji zamówienia w przypadku płatności kartą wynosi 24 godziny.
 17. Informacja dla klientów o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w zakładce Polityka prywatności.
 18. Nieodłączną częścią regulaminu są: Warunki reklamacji, Warunki zwrotów towarów, Zasady bezpiecznego użytkowania akumulatorów i zasilaczy
 19. Do internetowego rozstrzygania sporów w UE służy platforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr
 20. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest  Krajowy Integrator Płatności S.A. plac Andersa 3, 17 piętro 61-894 Poznań (Tpay.com). Dostępne formy płatności:
  1. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro
  2. Płatności elektroniczne:
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl